Drobnicov memoriál 11. ročník

 • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica
 • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica

Súťažná časť Drobnicovho memoriálu

V rámci podujatia prebehne Súťaž mladých vedeckých pracovníkov v odboroch biochémia a molekulárna biológia.
Najlepšia práca bude odmenená Cenou Ľudovíta Drobnicu

Súťažné podmienky

 • vek do 35 rokov
 • pôvodné výsledky, ktoré neboli v plnom rozsahu doteraz prezentované na doterajších ročníkoch Drobnicovho memoriálu
 • formy prezentácie: prednáška 10 min. + diskusia 5 min, alebo plagátová prezentácia spojená s 5 min. riadenou diskusiou
 • ak práca už bola publikovaná, je potrebné predložiť plné bibliografické údaje
 • ak práca bola prijatá do tlače, je potrebné predložiť kópiu potvrdenia o prijatí
 • Je možnosť prezentovať svoje výsledky mimo súťaže ako poster, bez ohľadu na vek autorov (abstrakt bude publikovaný v zborníku príspevkov)

Odborná komisia

 • RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. - predseda komisie
 • Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc.
 • prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
 • doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
 • doc. RNDr. Jan Malínský, PhD.
 • doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
 • prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
 • doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
 • doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
 • Ing. Zdena Sulová, DrSc.

Dôležité dátumy:

 • termín registrácie - predĺžený do 7. 8. 2021
 • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2021
 • termín úhrady reg. poplatku - do 15. 8. 2021 - 200 eur
  (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica